Medlemsservice

Bästa medlem! Här hittar du medlemsvillkor och annan information som rör ditt medlemskap. Vi har också samlat vanligt förekommande frågor och svar. Skulle du mot all förmodan inte hitta det du söker så hör av dig!

Hantera medlemskap Ny på Malkars Frågor och svar Friskvårdsintyg Respass Bokningsapp Parakey

 

Kontakt  

Växelnummer: 0480-49 29 29
Här kan du få svar på frågor om våra anläggningar, träningsformer och medlemskap.
Telefontider
Måndag-torsdag kl. 12:00-13:00, samt 14:00-16:00
Fredagar kl. 12:00-13:00, samt 13:30-15:30 Vid röda dagar/ helgdagar utgår tiderna.

Du kan också nå oss via mail: info@malkars.se

FÖLJ OSS

Facebook

Instagram

Youtube

MEDLEMSVILLKOR

1. ALLMÄNT
1.1 Medlemskortet är personligt och får endast nyttjas av den betalande medlemmen och ej lånas ut. Vid missbruk av kortet har Malkars Träningscenter rätt att dra tillbaka medlemskapet utan återbetalning. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort, alternativt medlemsapp, under vistelsen på anläggningen, även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll.

1.2 Vid tecknande av medlemskap tas ett foto som kopplas till medlemmens personliga profil i Malkars Träningscenters databas.

1.3 Om du går i årskurs 3-6 får du som medlem träna i målsmans sällskap, vid årskurs 7-8 måste målsman befinna sig på anläggningen och från årskurs 9 får du som medlem träna själv utan målsman närvarande. Har du ej fyllt 18 år, krävs målsmans underskrift för att lösa medlemskap.

1.4 Inga barn under åldersgränsen får vistas i gymlokalerna. Barn får vistas i barnrum helt under målsmans ansvar (undantag för medlemskap där målsman medföljer). Barn är tillåtet under mamma-/pappa-barnträningspass och vid kurser för barn. Spädbarn i babysitter är endast tillåtet på gymmet och i salar utan pågående gruppträning under förälderns ansvar och tillsyn. I övrigt får inte barn vistas på gymmet eller i gruppsalar pga olycksrisken.

2. GDPR
2.1 Efter avslutat medlemskap finns du fortfarande kvar i Malkars Träningscenters register över före detta medlemmar och kan på så vis få ta del av framtida kampanjer och speciella erbjudanden som riktar sig till före detta medlemmar via sms/epostutskick. Önskar du bli borttagen från Malkars Träningscenters register efter avslutat medlemskap, kan du när som helst be om detta. Kontakta då Malkars Träningscenter på info@malkars.se eller ring 0480-492929 så hjälper vi dig.

3. MEDLEMSKAP
3.1 Medlemskap kan tecknas av en person som; inte har en obetald skuld hos Malkars Träningscenter, inte tidigare har blivit avstängd från Malkars Träningscenter, inte tidigare uppträtt illa i samband med medlemskap hos Malkars Träningscenter.

3.2 Om medlemskontraktet bryts innan bindningstidens betalmånader fullgjorts dvs kontraktets alla avsedda betalmånader, i enlighet med 5.2, ska betalaren betala resterande belopp av startavgiften samt för tidigare kostnadsfria månader som erhållits vid kampanj eller motsvarande.

3.3 Autogirobetalning Dragningen sker, i förskott, den 27:e i varje månad. Undertecknad åtar sig att kontrollera att autogirodragningar görs från nämnt konto. Ändringar av kontonummer ombesörjes av undertecknad via sin bank.

Undertecknad (betalaren), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via Autogiro. Betalaren samtycker till behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

3.4 Fakturabetalning Medlemmen åligger att betala fakturor för sitt medlemskap på utsatt tid.

3.5 Försenad autogiro-/fakturabetalning Vid försenad betalning skickas ärendet till Svea Ekonomi för påminnelsehantering. Påminnelseavgift och ränta debiteras enligt räntelagen.

3.6 Uppsägning av medlemskap Bindningstiden gäller det antal månader som avtal tecknats för, se ovan. Därefter fortlöpande månadsvis till dess uppsägning sker. Efter bindningstiden är uppsägningstiden resterande dagar i uppsägningsmånaden samt efterkommande två månader. Uppsägningen sker i uppsägningsformuläret som finns på Malkars hemsida www.malkars.se. När vi mottagit uppsägningen kommer vi inom kort maila tillbaka en bekräftelse om att uppsägningen är mottagen. Överlåtelse av medlemskap kan göras inom bindningstid vid ett tillfälle, mot en avgift.

3.7 Kontraktsbrott Om betalning i enlighet med betalningsvillkoren uteblir har Malkars Träningscenter rätt att stänga av medlemmen tills betalning är erlagd. Medlemmen är skyldig att betala träningsavgifter under tiden medlemskapet är avstängt. Malkars Träningscenter förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta medlemskap för medlemmar som ej följer betalningsvillkoren.

3.8 Justering av medlemskapets pris Malkars Träningscenter förbehåller sig rätten att justera medlemskapets pris efter fullgången bindningstid.

4. FRYSNING AV MEDLEMSKAP
4.1 Vi fryser endast medlemskap vid sjukdom och skada mot uppvisande av läkarintyg. Vi fryser även kort under graviditet. Kortaste frysningstiden är en månad.

5. UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP
5.1 Uppsägning av medlemskap sker via Malkars Träningscenters hemsida, www.malkars.se. Efter bindningstidens utgång är uppsägningstiden två månader plus dagarna som är kvar i den aktuella månaden. Du får direkt en bekräftelse till den mejladress du uppger och inom 1-2 veckor ytterligare en bekräftelse på din uppsägning som sen gäller som kvitto. Det är datumet du skickar in uppsägningen som registreras som uppsägningsdatum.

5.2 Uppsägning vid flytt till annan ort. Vi avbryter autogiromedlemskap vid flytt till annan ort, vilket innebär flytt längre bort än 5 mil, vid uppvisande av flyttintyg eller arbetsintyg från orten. Vid medlemskap mot kontant eller faktura så gäller endast överlåtelse av medlemskap. Observera att detta endast är möjligt vid flytt till en ort utan skäligt avstånd till någon av Malkars Träningscenters anläggningar. Medlemskap kan även avbrytas i förtid vid allvarlig sjukdom som omöjliggör att medlem kan återgå till träning samt dödsfall.

5.3 Återbetalning av medlemskap Malkars Träningscenter gör ingen återbetalning för betald/bunden period.

6. BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE
6.1 I Malkars lokaler är all förtäring av alkohol förbjuden. Otillåtna dopingpreparat är förbjudna på Malkars Träningscenter. Malkars samarbetar med Polisen och PRODIS. Bevisat nyttjande eller innehav medför avstängning i två år utan återbetalning av medlemsavgift. Överträdelse av Malkars regler kan medföra avstängning utan återbetalning av medlemskap.

6.2 Vid förvaring av personliga tillhörigheter i skåp på anläggningar, ansvarar Medlemmen själv för att använda eget lås. Om Medlemmen glömmer tillhörigheter som förvaras i skåpen på en av Malkars Träningscenters anläggningar har Malkars Träningscenter rätt att bryta upp Medlemmens lås och förvara tillhörigheterna. Medlemmen är skyldig att hämta kvarglömda tillhörigheter inom fyra veckor. Malkars Träningscenter kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av sådana tillhörigheter, inte heller under den nämnda perioden. Malkars Träningscenter förbehåller sig rätten att öppna säkerhets- och klädskåp efter stängning eller då misstanke om brott föreligger.

6.3 Malkars Träningscenter ansvarar inte för stöld eller förlust på annat sätt av Medlemmens personliga tillhörigheter som Medlemmen tar med sig till en av Malkars Träningscenters anläggningar. Detta gäller oberoende av om tillhörigheterna är inlåsta i vanligt garderobsskåp, värdeskåp eller liknande.

6.4 Entréerna till Malkars Träningscenter är kameraövervakade. Syftet med kameraövervakningen är att garantera säkerheten för dig som är medlem hos oss på Malkars Träningscenter. Kameraövervakningen sker i enlighet med de riktlinjer som ges av Datainspektionen baserat på Kamerabevakningslag (2018:1200). Uppgifterna lagras av Malkars Träningscenter i sju dagar och raderas där efter. Du som medlem kan när som helst begära att uppgifterna raderas. Vid eventuella frågetecken kring kameraövervakningen vänligen kontakta Datainspektionen www.datainspektionen.se.

7. TRIVSELREGLER OCH ORDNING
7.1 Medlemmar som vistas i Malkars Träningscenters lokaler förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Provträning för icke medlem får endast ske under bemannade tider.

7.2 Fotografering/filmning av andra medlemmar är förbjudet. I omklädningsrum, bastu och dusch råder film- och fotograferingsförbud.

7.3 Du som medlem förutsätts värna om lokaler och maskiner samt byta om till lämpliga träningskläder och inomhusskor.

7.4 Malkars Träningscenter arbetar målinriktat för att inspirera till träning och långsiktiga hälsolösningar. När en medlem avsevärt och drastiskt förändrar sin livsstil, tränar maniskt och/eller på annat sätt missbrukar träning, ser vi det som vårt ansvar att påtala detta och eventuellt ompröva medlemskapet om det innebär en risk för medlemmens hälsa. Malkars Träningscenter förbehåller sig rätten, att i dessa situationer, frysa medlemskapet. I vissa fall kan intyg från läkare behövas för att träningen ska kunna fortgå.

8. PRAKTISKA ÄNDRINGAR
8.1 Malkars Träningscenter förbehåller sig rätten att göra ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och scheman för gruppträning.

8.2 Malkars Träningscenter förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering/förbättringsarbeten, reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH TVIST
9.1 Force Majeure Malkars Träningscenter har rätt att hålla sina anläggningar stängda och/eller anpassa verksamheten efter rådande omständigheter om stängningen/anpassningen beror på ett hinder utanför Malkars Träningscenters kontroll som Malkars Träningscenter inte skäligen kunde ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder Malkars Träningscenter inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Exempel på sådana händelser kan vara bland annat krig, brand, vattenskada, naturkatastrof, explosion, strejk, smitta, nya lagar och restriktioner som hindrar verksamhetens utövande/myndighetsbeslut etc.

9.2 Ansvar och försäkring All träning i Malkars Träningscenter lokaler/regi sker på egen risk. Medlemmen, och i förekommande fall dennes gäst, ansvarar över sitt eget hälsotillstånd och att medlemmen, eller gästen, kan utöva träningsaktiviteter utan risk för dennes hälsa. Malkars Träningscenter ansvarar inte heller för personskador eller andra skador som eventuellt uppkommer till följd av olycksfall i våra lokaler.

9.3 Malkars Träningscenter kan inte alltid garantera en plats på träningsaktiviteter eller liknande där deltagarantalet är begränsat.

9.4 Uppstår tvist mellan Malkars Träningscenter och medlem ska parterna i första hand försöka komma överens.

Vår bokningsapp

Med vår bokningsapp Gym Control kan du enkelt boka pass, se öppettider eller se hur ofta du tränar.

Bli medlem
Hej 👋

Välj ett av valen nedan för att komma i kontakt med rätt person på malkars.

Medlemskap

Har du frågor eller är du intresserad av ett medlemskap?

Skicka ett meddelande »

Kontakt

Har du allmänna frågor eller vill du boka en tid för behandling?

Skicka ett meddelande »

Skicka ett meddelande
  • Hidden
  • Välj anläggning/ort ärendet berör